7 February 2021
Series: Ecclesiastes

The heart of worship

Ecclesiastes 5:1-7